Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

Ομιλητές

Ευτύχιος Φυτράκης

Γενικός Γραμματέας Αντεγκληματικής Πολιτικής, Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ελλάδα

Ο Ευτύχης Φυτράκης σπούδασε στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, από την οποία αποφοίτησε το 1990 ενώ συνέχισε, με μεταπτυχιακές σπουδές, στο ίδιο πανεπιστή-μιο και, ακολούθως, στο Πανεπιστήμιο Λειψίας (Γερμανίας). Αναγορεύτηκε αριστούχος Διδάκ-τωρ Νομικής το 1997. Το ακαδημαϊκό έτος 2009-10 πραγματοποίησε μεταδιδακτορική έρευνα στα Πανεπιστήμια Gießen (Γερμανίας) και Θεσσαλονίκης. Τα επιστημονικά του ενδιαφέρονται εστιάζονται στο ποινικό και το δημόσιο δίκαιο, τα ανθρώπινα δικαιώματα και το δίκαιο της ψυχικής υγείας.

Εργάστηκε ως δικηγόρος Αθηνών, από το 1992, ενώ από το 1999 εργάζεται στο Συνήγορο του Πολίτη, ως ειδικός επιστήμονας στον Κύκλο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Ταυτόχρονα συ-νεργάζεται με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς ως εμπειρογνώμονας σε θέματα επαγγελματι-κής κατάρτισης και επιστημονικός συνεργάτης σε θέματα ψυχικής υγείας. Παλιότερα, συνερ-γάστηκε, ως ερευνητής, με τα πανεπιστήμια Θεσσαλονίκης και Νάιμέιχεν (Ολλανδίας) καθώς και με το Ινστιτούτο Μαξ-Πλανκ ποινικού δικαίου (Φράιμπουργκ / Γερμανία). Έχει συμμετάσ-χει σε Νομοπαρασκευαστικές επιτροπές του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Από το 2001 διδάσκει «Αρχές Δικαίου και Διοίκησης» στο Πρόγραμμα Διοίκησης Επιχειρή-σεων & Οργανισμών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου αλλά και στην Εθνική Σχολή Δη-μόσιας Διοίκησης. Κατά το παρελθόν δίδαξε «Ποινική Δικονομία» στην Αστυνομική Ακαδημία και Ιδιωτικό δίκαιο στα δημόσια ΙΕΚ. Έχει δώσει διαλέξεις σε Πανεπιστήμια και επιστημονικά κέντρα ενώ έχει λάβει μέρος, ως εισηγητής, σε συνέδρια στην Ελλάδα και την Ευρώπη.

Έχει δημοσιεύσει τρεις μονογραφίες και μεγάλο αριθμό μελετών και άρθρων σε επιστημο-νικά περιοδικά και συλλογικούς ή τιμητικούς τόμους στην Ελλάδα, την Γερμανία, την Αγγλία και την Ολλανδία. Άρθρα του έχουν δημοσιευθεί σε ελληνικές εφημερίδες («Ελευθεροτυπία», «Έθνος», «Αυγή», «Εφημ. των Συντακτών»). Είναι μέλος της συντακτικής επιτροπής των επισ-τημονικών περιοδικών «Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου» και «Ποινική δικαιοσύνη». Είναι μέ-λος της Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων και της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Αν-θρώπου. Χειρίζεται τη Γερμανική και Αγγλική γλώσσα.

Πρόσφατες δημοσιεύσεις (επιλογή):
Μονογραφίες/βιβλία: - Αξιόποινες σεξουαλικές πράξεις, εκδ. Σάκκουλα 2011, - Ποινικός εγκλεισμός και δικαιώματα, Νομ. Βιβλιοθήκη 2011, - Τα ελεγκτικά σώματα της διοίκησης, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, 2010.
Μελέτες/Άρθρα: - Ανθρώπινα δικαιώματα και ψυχική υγεία: θεσμοί προστασίας, «ΣΥΝΑΨΙΣ» 27 (2012), σ. 14 επ - Κακοδιοίκηση και ποινική καταστολή, εν: Ν.Κουράκη κ.ά. (επιμ.), Διαφάνεια & κατα-πολέμηση της διαφθοράς, εκδ. Αντ.Σάκκουλα 2012, σ. 79-95, - «Για το καλό σου»: Η ποινική καταστολή των αυτοπροσβολών και η διάσταση μεταξύ ατομικού αγαθού και κοινωνικού συμφέροντος, εν: Ι.Στράγγα κ.ά. (επιμ.), Αγαθό, συμφέρον και δίκαιο, εκδ. Σάκκουλα 2012, σ. 901 επ., - Die Strafbarkeit der Homosexualität nach griechischem Recht, στον Τιμ. Τόμο Π.Αγαλλοπούλου, εκδ. Αντ.Σάκκουλα 2011, σ. 561 επ., - Προάγοντας τον κοινωνικό αποκλεισμό: οι νόμιμες συνέπειες της ποινικής καταδίκης, «Εγκληματολογία» 2/2011, σ. 46 επ., - Έλεγχος (νομιμότητας) ως παράμετρος ποιότητας της διοίκησης, ΕφημΔΔ 4/2011, σ. 592-597, - Οι εξουσιαστικές ερωτικές σχέσεις: ποινικοποίηση και ηθικολογία, στον Τιμ. Τόμο Ι.Φαρσεδάκη, Τόμ. Ι, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη 2011, σ. 975 – 993, - Η εισαγγελική παραγγελία χορήγησης εγγράφων, ΕφημΔΔ 2009, σ. 250 επ., - Το βλέμμα του ελέγχου στο δημόσιο χώρο, ΔτΑ Νο 39/2008, σ. 925 επ., - Ο Εισαγγελέας και το κράτος δικαίου, ΤoΣ 2008, σ. 351 επ.Πίσω

Χορηγός Επικοινωνίας