Ιατρική Ευθύνη και Βιοηθική IV
Το Παιδί
9 και 10 Δεκεμβρίου 2016, Νομική Βιβλιοθήκη, Μαυρομιχάλη 23, Αθήνα
Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

Ομιλητές

Δήμητρα Παπαδοπούλου-Κλαμαρή

Καθηγήτρια, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ελλάδα

Σπουδές

Αποφοίτηση 1974 από το Η΄ Γυμνάσιο Θηλέων Αθηνών Βαθμός «΄Αριστα» (18 11/13)
Νομική Σχολή Αθηνών (1974-πτυχιούχος 1978 βαθμός «΄Αριστα» 9)
Διδάκτορας 1992 (Βαθμός «Άριστα»)

Ακαδημαϊκή Θέση Καθηγήτρια
Τομέας Α’ Ιδιωτικού Δικαίου

Διοικητικό Έργο
Μέλος της Γ.Σ. του Τμήματος ως εκπρόσωπος του Α΄ Τομέα επανειλημμένως. Εξετάστρια ΔΟΑΤΑΠ, κατατακτηρίων εξετάσεων, εξετάστρια στους διαγωνισμούς και επόπτης μεταπτυχιακών φοιτητών εξωτερικού του ΙΚΥ από πολλών ετών, αξιολογήτρια μεταδιδακτορικών υποψηφίων υποτρόφων.
Εποπτεία πτυχιακών εργασίων και μέλος επταμελών επιτροπών και τριμελών εισηγητικών επιτροπών υποψηφίων διδακτόρων στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και σε άλλα ΑΕΙ.
Συμμετοχή στα εκλεκτορικά σώματα για την εξέλιξη μελών ΔΕΠ της Σχολής μας και των Νομικών Σχολών ΑΠΘ και ΔΠΘ.
Μέλος και στις τρεις Νομικές Σχολές Εισηγητικών Επιτροπών Εκλογής Μελών ΔΕΠ.
Διευθύντρια του Α΄ Τομέα Ιδιωτικού Δικαίου για τον Σεπτέμβριο 2010 μέχρι τον Δεκέμβριο 2012.
Μέλος ΔΣ του Τμήματος Νομικής 2010-σήμερα.

Συγγραφικό Έργο

1. Βιβλία:

Σύμβαση με απαγορευμένη παροχή 1991 (διδακτορική διατριβή) σ. 1- 260. Μονογραφία, στη σειρά «Βιβλιοθήκη Αστικού και Αστικού Δικονομικού Δικαίου» εκδόσεις Α. Σάκκουλα.
Η Αυτοσύμβαση κατά τον ΑΚ (Αθήνα 2000 σ. ΧΧ + 364). Μονογραφία, στη σειρά «Βιβλιοθήκη Αστικού και Αστικού Δικονομικού Δικαίου» Εκδόσεις Αντ. Σάκκουλα.
«Ο εκτελεστής διαθήκης κατά το δίκαιο του ΑΚ», Μονογραφία, Εκδόσεις Α. Σάκκουλας, Αθήνα 2005, σελ. ΧΧ + 420 (στη σειρά «Πραγματείες Αστικού Δικαίου»).
Η συγγένεια (Θεμελίωση, Καταχώριση, Προστασία) Μονογραφία, 2010, σ.1- 314.

2. Άρθρα/Συμβολές:

Αποζημίωση δικαστικού λειτουργού λόγω μη προαγωγής του (σχόλιο σε δικαστική απόφαση) ΝοΒ 1984, σ. 106-111.
Ερμηνεία άρθρων 1183-1188 ΑΚ (Οίκηση)
Ερμηνεία άρθρων 1463-1464 ΑΚ (Συγγένεια)
Ερμηνεία άρθρων 1563-1564 ΑΚ (Επιγενόμενος Γάμος) Τα 3, 4, 5 στο συλλογικό έργο Γεωργιάδη-Σταθόπουλου ΑΚ Ερμηνεία κατ’ άρθρο - Τόμος VI σ. 188-202, τόμος VII σ. 499-536, τόμος VII σ. 590-594 αντίστοιχα.
Συγκατάθεση σε τεχνητή γονιμοποίηση-άρθρο (ΚριτΕ 1994 τ. 2, σ. 115-127).
Monetary compensation for pain and suffering to the mentally handicapped- σχολιασμός απόφασης στην European Review of Private Law 1996, σ. 248-261.
Συνεργασία με την εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος-Larousse- Brittanica και την Εκδοτική Αθηνών, σε διάφορα λήμματα.
Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης, πνευματικά ανάπηρου ατόμου (ΚριτΕ 1997 τ. 1 σ. 263-291).
Wiederverkaufsrecht (Το δικαίωμα επαναπω-λήσεως) στα γερμανικά. Σχολιασμός της αποφάσεως BGH 11.12.1998 European Review of Private Law, Vol. 9/ 4 (2001) σ. 656-663.
Η διασυνοριακή εκτέλεση αποφάσεων επικοινωνίας γονέων-τέκνων στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προβληματισμοί (τ. τ. Κουμάντου σ. 885-907 και ΕλλΔικ 43 (2002) σ. 995-1006).
Εκούσια αναγνώριση εκτός γάμου τέκνων στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή κατά τον ν. 3089/2002 (τ.τ. Μπέη και ΚριτΕ 2002 τ. 2 σ. 151-163.
Gesetzeswidrig Entgangener Gewinn («Παράνομο διαφυγόν κέρδος) στα γερμανικά. Σχόλιο σε απόφαση του Cour de Cassation français 24.12.2002, European Rewiew of Private Law 2004/4 σ. 533-542.
Σκέψεις για θέματα «παράνομου» διαφυγόντος κέρδους στον τ.τ. Απόστολου Γεωργιάδη, σ. 651-662.
«Η θεμελίωση της μητρότητας στην τεχνητή γονιμοποίηση» Νομική Επιθεώρηση ιη΄ 32 (2005) σ. 23-30.
Ιατρικό απόρρητο, ιατρικό Αρχείο, προσωπικά δεδομένα υγείας στα Δημοσιεύματα Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής, αρ. 1. Ο νέος Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας (σε συνεργασία με τον Καθηγητή Θ. Παπαχρίστου).
Χρησικτησία επί ακινήτων παραμεθορίων περιοχών (τ.τ. Σταθόπουλου).
Πειραματισμός στον άνθρωπο-Κλινικές δοκιμές. Μια πρώτη προσέγγιση (υπό έκδοση τ.τ. Γέμτου).
Πειραματισμός στον άνθρωπο -νομοθετικό πλαίσιο και προβλήματα. (στον τ.τ. Καλλιμόπουλου).
Medical assisted reproduction in Greek Law, στην Revue hellenique du droit international, 2008 σ. 521-531 (στα αγγλικά).
Erlöschen des Amtes der Testamentsvollstreckers nach dem griechischen bürgerlichen Recht στον τιμητικό τόμο Harm-Peter Westermann, 2007, σ. 553-561 (στα γερμανικά).
Εκτελεστής διαθήκης στον Αστικό Κώδικα-Ειδικά θέματα. Digesta 2007, (Γ-Δ) σ. 159-173.
Αστικός Κώδικας Γεωργιάδη-Σταθόπουλου τόμος VII2 2007. ΄Αρθρα 1473-1474 (επιγενόμενος γάμος σ. 841-850).
Αστικός Κώδικας Γεωργιάδη-Σταθόπουλου τόμος VII2 2007, Άρθρα 1461-1462 (Συγγένεια) σ. 673-698.
Αστικός Κώδικας Γεωργιάδη-Σταθόπουλου τόμος VII2 2007. Εισαγωγή άρθρων 1455-1460 (μέρη Ι και ΙΙ σ. 529-537).
Θεμελίωση της συγγένειας στην τεχνητή γονιμοποίηση (στον τ.τ. Ανδρουλιδάκη-Δημητριάδου).
Ανωνυμία του δότη γεννητικού υλικού στον τόμο: Η διεθνής Επιτροπή προσωπικής καταστάσεως και ο οικογενειακός βίος 2010, σ. 73-83 (σε συνεργασία με τον Καθηγητή Θ. Παπαχρίστου).
Αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα. Δωρηθέντα, κληρονομηθέντα και κληροδοτηθέντα στους συζύγους· Αύξηση αξίας, εισόδημα και αντάλλαγμα από αυτά, στον τόμο: Το οικογενειακό δίκαιο στον 21ο αιώνα, 2012, σ. 53-66.
Σκέψεις για τον ν. 3500/2006 (ενδοοικογενειακή βία). Τα προστατευόμενα πρόσωπα και ο σκοπός του νόμου, ΝοΒ 2012, 233-244.
Η σύμβαση θαλάσσιας περιήγησης (κρουαζιέρα), στον τόμο: η Διεθνής και Ευρωπαϊκή Διάσταση του Τουρισμού, 2012, σ. 192-209.
Η αδυναμία προς τεκνοποιϊα ως προϋπόθεση ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής (σε συνεργασία με τον Καθηγητή Θ. Παπαχρίστου).
Entwicklungsphasen des griechischen Zivilrechts bis zur Einführung des griechischen BGBs (υπό έκδοση) σε συλλογικό τόμο από το Max-Plank Institut Φρανκφούρτης.
Η σύμβαση αναπτυξιακής διαχείρισης (managment) ξενοδοχείου (υπό έκδοση σε συλλογικό Τόμο)Πίσω

Χορηγός Συνεδρίου